Grupa VII - MISIE

                                           NASZE WIERSZENASZE PIOSENKI TEMATYKA KOMPLEKSOWA     


Tematyka kompleksowa: POLSKA NASZYM DOMEM 

Cele ogólne: 

• systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych  

• przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych  

• prezentowanie za pomocą mimiki i gestów stanów emocjonalnych  

• dostrzeganie różnorodności obiektów i krajobrazów Polski  

• odczuwanie przyjemności we współdziałaniu z innymi oraz w dążeniu do wspólnego celu  

• kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań jako członka narodu (Polka/Polak)  

• kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki  

• tworzenie kącika patriotycznego przy okazji świąt narodowych i ważnych dla kraju wydarzeń  

• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych emocji  

• wyrażanie emocji odczuwanych pod wpływem muzyki poprzez różne formy wyrazu  

• dostrzeganie znaczenia umiejętności czytania i pisania w życiu codziennym (jako sposób oznakowania miejsc oraz czytanie książek)  

• kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów z ich symbolami oraz wskazywaniem granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego  

• rozpoznawanie flagi, godła i barw narodowych (godło jako stały element wystroju sali, flagi wywieszane z okazji świąt narodowych w przedszkolu, symbole narodowe na strojach sportowców, samochodach, wyrobach o charakterze pamiątek narodowych)  

• wykonywanie prac plastycznych odzwierciedlających barwy narodowe i wygląd flagi, godła  

• słuchanie i podejmowanie prób zespołowego śpiewania hymnu państwowego z zachowaniem właściwej postawy ciała, świadomość sytuacji, w których jest grany hymn państwowy  

• rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych  

• posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu (chodzenie pod dyktando)  

• rozumienie i posługiwanie się symbolami graficznymi oznaczającymi kierunek 

 

Tematyka kompleksowa: ZIEMIA- NASZA PLANETA 

Cele ogólne: 

udział w zabawach ruchowych integrujących grupę 

uświadamianie sobie potrzeby ruchu i odpoczynku 

doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,  

nabywanie gotowości do nauki pisania poprzez doskonalenie dużej i małej motoryki 

nabywanie gotowości do nauki czytania poprzez doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i emisyjnego 

wykonywanie instrumentów muzycznych z recyklingu 

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej 

umiejętność współpracy w grupie  

dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety 

wskazywanie sposobów radzenia sobie z zagrożeniem naszej planety 

zdobycie wiedzy o naszej planecie 

rozumienie znaczenia słowa „odkrywca” 

wzbogacenie wiedzy na temat życia pradawnych ludzi 

wzbogacenie wiedzy na temat rodzaju wód i ich różnorodności 

wzbogacanie wiedzy na temat lądów 

poznawanie kontynentów i części świata na mapie 

okazywanie zainteresowania poznawaniem liter – „t”, „T” 

stosowanie liczebników porządkowych 

czynny udział w zabawach badawczych 

okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „4” 

opowiadanie o uczuciach, towarzyszących odkrywaniu świata 

wskazywanie zjawisk przyrodniczych, związanych z odejściem lata 

wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw 

odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie 

 

Tematyka kompleksowa: W ŚWIECIE EMOCJI 

Cele ogólne: 

uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych  

• wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową  

• improwizowanie ruchem do muzyki  

• przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo  

posługiwanie się określeniami dotyczącymi stanów emocjonalnych  

• opisywanie emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom i okazywanie ich w akceptowany społecznie sposób  

• kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowanie pozytywnych wzorców zachowania, nieuleganie naciskom oraz negatywnym wzorcom  

odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania  

• ocenianie zachowania swojego i innych w kontekście przyjętych norm grupowych  

• dostrzeganie potrzeb i problemów innych dzieci w grupie oraz umiejętne reagowanie, adekwatnie do własnych możliwości  

• określanie swoich potrzeb, podejmowanie decyzji i wyrażanie opinii w sposób akceptowany społecznie  

• współpraca podczas realizacji zadań zespołowych  

ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną  

• wykazywanie otwartości i gotowości do porozumienia się z innymi z wykorzystaniem różnych form komunikacji oraz nauka alternatywnych sposobów komunikacji  

• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji  

• wyrażanie swoich emocji i rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych (tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli)  

• przeliczanie i klasyfikowanie ze względu na rozmiar  

• uczestnictwo w zabawach dydaktycznych i grach utrwalających znajomość liter „u”, „U”  

 

Tematyka kompleksowa: W ŚWIECIE TEATRU 

Cele ogólne: 

wykonywanie różnych form ruchu 

konstruowanie, majsterkowanie, budowanie z wykorzystaniem zabawek, materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego 

odpowiednie kształtowanie chwytów dłoni 

rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie 

wczuwanie się w emocje innych osób, a także postaci literackich 

panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas występu przed publicznością lub czekania na swoją kolej 

wdrażanie własnych strategii w sytuacjach trudnych, szukanie wsparcia np. u nauczyciela 

obdarzanie uwagą dzieci i osób dorosłych 

znajomość zasad odpowiedniego zachowania w teatrze 

wcielanie się w rolę aktora, wykorzystywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych 

współpraca z dziećmi podczas gier 

poszerzanie aktywności twórczej przez tworzenie scenerii, pacynek 

rozwijanie wiedzy o teatrze 

poznanie obrazu graficznego litery „y” 

poszerzanie umiejętności językowych 

wcielanie się w role, wzbogacanie dzieci o przeżycia w związku z odgrywanymi scenkami 

rozwijanie pamięci i myślenia dzięki zabawom 
          

            


Opiekują się nami: pani Katarzyna Moskała

                     pani Agata Chrapek

Język angielski mamy: we wtorek o godzinie 11.30

                             w środę o godzinie 11.00

Religię katolicką mamy: w czwartek o godzinie 10.30

                              w piątek o godzinie 10.30

Religię ewangelicką mamy: w piątek o godzinie 10.15